Tarieven Fysiotherapie Het Schol / Aadorp 2021

 

Zitting fysiotherapie
€36,50
Zitting fysiotherapie aan huis
€48,45
Zitting fysiotherapie in instelling
€42,45
Eenmalig fysiotherapeutisch onderzoek
€61,93
Eenmalig fysiotherapeutisch onderzoek aan huis €73,93
Eenmalig fysiotherapeutisch onderzoek in instelling €67,93
Zitting manueel therapie €46,45
Zitting manueel therapie aan huis €58,45
Zitting manueel therapie in instelling €52,45
Zitting oedeemtherapie €46,45
Zitting oedeemtherapie aan huis
€58,45
Zitting oedeemtherapie in instelling €52,45
Zitting psychosomatische fysiotherapie €46,45
Zitting psychosomatische fysiotherapie aan huis €58,45
Zitting psychosomatische fysiotherapie in instelling €52,45
Zitting oncologie fysiotherapie €36,50
Zitting oncologie fysiotherapie aan huis €48,45
Zitting oncologie fysiotherapie in instelling €42,45
Lange zitting complexe/meervoudige zorgvraag €46,45
Lange zitting complexe/meervoudige zorgvraag aan huis €58,45
Lange zitting complexe/meervoudige zorgvraag instelling €52,45
Screening, intake en onderzoek bij DTF €61,34
Screening, intake en onderzoek (DTF) aan huis €73,34
Screening, intake en onderzoek (DTF) in instelling €67,34
Intake en onderzoek na verwijzing
€46,76
Intake en onderzoek na verwijzing aan huis €58,76
Intake en onderzoek na verwijzing in instelling €52,76
MSU echografisch onderzoek
€45,00
Telefonische zitting
€15,00
Niet nagekomen afspraak
€25,00
Fysiofitheidscan
€36,10
Fysiofitness abonnement 1x per week (kosten p.m)
€17,50
Fysiofitness abonnement 2x per week (kosten p.m)
€27,50
  • De betalingsvoorwaarden gelden voor alle behandelingen waarvoor u een nota heeft ontvangen. Onderstaande betalingsvoorwaarden zijn gedeponeerd door de Vereniging van Vrijgevestigde Fysiotherapeuten bij de arrondissementsrechtbank te Utrecht onder nummer 321/92 d.d. 24 november 1992.
  • De betalingsvoorwaarden maken deel uit van de behandelingsovereenkomst tussen u als patiënt of cliënt en de fysiotherapeut.

  • De declaraties van fysiotherapeuten, leden van de VVF, voor honoraria, kosten, vergoedingen en leveringen, dienen binnen 30 dagen na factuurdatum te worden voldaan. Blijft betaling binnen de voornoemde tijd uit, dan verkeert de patiënt in verzuim met ingang van de éénendertigste dag na factuurdatum.

  • Zodra de patiënt in verzuim verkeert, is de fysiotherapeut gerechtigd over de verschuldigde hoofdsom of het restant daarvan de wettelijke rente in rekening te brengen.  Telkens wordt na afloop van een jaar het bedrag, waarover deze rente wordt berekend, vermeerderd met de over dat jaar verschuldigde rente.

  • Indien de patiënt in verzuim verkeert, is de fysiotherapeut gerechtigd incassomaatregelen te treffen, dan wel derden daarmee te belasten. Alle met de incasso van gedeclareerde bedragen gemoeide kosten, met  inbegrip van buitengerechtelijk incassokosten, komen voor rekening van de patiënt. De buiten gerechtelijk incassokosten bedragen minimaal 15% van het verschuldigde bedrag, vermeerderd met de wettelijke rente. Dit met een minimum van € 25,- (exclusief omzetbelasting).